Steve Zahn

Acting

1994

Reality bites

- Sammy Gray